**********************************************************************
*  HELLO FRIENDS!                         *
*     NOW I HOLD SOME EASY JAPANESE LESSON!           *
*                                  *
*  KON NICHIWA...........HELLO                   *
*  GOKIGEN IKAGA.........HOW ARE YOU                *
*  OHAYOU GOZAIMASU......GOOD MORNING                *
*  KONBANWA..............GOOD EVENING                *
*  OYASUMI NASAI.........GOOD NIGHT                 *
*  SAYOUNARA.............GOOD BYE                  *
* + DOUMO ................ THANKS                  *
*  ARIGATOU (GOZAIMASU)..THANK YOU (VERY MUCH)           *
*  DOUZO.................PLEASE                   *
*  GOMEN NASAI...........EXCUSE ME                 *
*  SHITSUREI SHIMASHITA..I'M SOORY                 *
*                                  *
*  HAI......YES    IIE......NO                  *
*  WATASHI..I     ANATA....YOU                 *
*  KARE.....HE    KANOJO...SHE                 *
*  WATASHI TACHI..WE ANATA TACHI..YOU               *
*  KARERA...THEY                          *
*                                  *
*  ICHI...1 NI......2 SAN.....3 SHI....4 GO...5         *
*  ROKU...6 SHICHI..7 HACHI...8 KYU...9 JU...10         *
*  JU ICHI....11 NIJU....20    SANJU ICHI....31        *
*  HYAKU....100  HYAKU ICHI...101 HYAKU NIJU SAN...123      *
*                                  *
*  WATASHI WA NIHONGO GA HANASE MASU...I CAN  SPEAK JAPANESE.   *
*  WATASHI WA NIHONGO GA HANASE MASEN..I CAN'T SPEAK JAPANESE.   *
*  WATASHI NO NAMAE WA *** DESU .......MY NAME IS ***.       *
*  WATASHI WA ** SAI DESU..............I AM ** YEARS OLD.      *
*                                  *
*  WATASHIWA ANATA WO AISHITEIMASU...I LOVE YOU. (Formal)      *
* + AISHITERU.........................I LOVE YOU. (Informal)     *
*  WATASHIWA ANATA GA SUKIDESU.......I LIKE YOU. (Formal)      *
* + SUKIDAYO .........................I LIKE YOU. (Informal)     *
* + SUKIMONO ..........................MANIAC.            *
* + CHINCHIN .......................... PENIS            *
*  ONNA NO KO ........................GIRL             *
*  + Words added by Toru Kashima (COKASHI@WEIZMANN)         *
* IF YOU CAN MASTER THIS LESSON                   *
*     THEN YOU CAN SPEAK JAPANESE ?!              *
* PLEASE COME TO JAPAN !!!!!                    *
*                                  *
**********************************************************************
* SOME JAPANESE LANGUAGE                      *
*     TYPED BY SHIGERU SATOH (SATOH@JPNSUT30)          *
*    GIVE ME ANY MAIL !!!!!!                   *
**********************************************************************rd.